Yardım Al


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

DİGİTURK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş (“Digiturk” veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, http://www.digiturk.com.tr/kurumsal/kvkpolitika/ adresinden erişilebilen Digitürk Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde başta;

 • Digiturk ve/veya iş ortakları tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetten yararlanmanız veya başvurmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve süreç hakkında bilgi verebilme,
 • Sözleşme ve/veya mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeleri sağlayabilme, kutlama, temenni gibi bildirimleri sağlayabilme,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için teknik kopyalama/yedeklenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İlgili kanallardan elde edilen ve tarafınıza ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimlik tespiti yapılması,
 • Digiturk’ün ticari operasyonlarının güvenliğinin sağlanabilmesi adına sunulan hizmetler için gerekli teknik ve idari tüm tedbirlerin alınması,
 • Sistemlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ürün ve/veya hizmetlerimizi kullanımınızın analiz edilmesi,
 • Mevzuatla yükümlü olunan faturalandırma ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile hizmet alımına ilişkin ödeme işlemlerinin takibi,
 • Kimlik bilgilerinizi ve Digiturk nezdindeki bilgilerinizin doğrulanması ve güncelliğinin sağlanması,
 • Her türlü talep, soru ve şikayetinize cevap verilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi,
 • Digiturk tarafından sağlanan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımında akdi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerin ihlalinin tespiti veya önlenmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşmesel ve/veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Digiturk tarafından düzenlenen ödül, oyun, anket ve çekiliş gibi kampanyaların organizasyonu,
 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuatın gerektirdiği faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

olmak üzere Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

Açık Rızanız Doğrultusunda Gerçekleştirilecek Veri İşleme Faaliyetleri

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanım alışkanlıklarınız (özellikle kanal izleme alışkanlıklarınız) dikkate alınarak tarafınıza özel tekliflerin hazırlanması, bunların sunulması ve promosyonlar hakkında size bilgi verilmesi,
 • Tarafınıza en uygun ürün ve hizmetlerin sağlanması ile sizlere özel hizmet ve pazarlama faaliyetleri sunabilmek için segmentasyon ve profilleme işlemleri yapabilme,
 • Digiturk ve bağlı grup şirketleri tarafından sağlanan yeni ürün ve/veya hizmetlerden genel ve özel kampanyalardan, indirimlerden, promosyonlar sizlerin haberdar edilebilmesi,
 • Ürün ve hizmet kullanıcılarının deneyiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi;
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlanması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Digitürk çatısı altındaki şirketlerin ve Digitürk iş ortaklarının sistemlerinde bulunan kişisel verilerimle eşleştirilerek işlenmesi,

amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Digitürk ürün veya hizmetleri ile ilgilenen potansiyel bir müşteri olmanız durumunda, elektronik ticari ileti onayınızın bulunması halinde kişisel verileriniz pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu iletilerin gönderilmesi amacıyla işlenebilecek ve bu ileti gönderimi amacıyla sınırlı olmak üzere ileti gönderimi hizmeti tedarik ettiğimiz taraflara aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 •  Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Digiturk tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda matbu formlar ve sözleşmeler; elektronik ortamda e-mail, web sitesi ve uygulamalar üzerindeki formlar, akıllı televizyonlar ve alıcılar, çerezler ve çağrı merkezi üzerinden toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rızanın bulunması, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimizin gerçekleşebilmesi için kişisel verilerin işlenmesinin zorunluluk arz etmesi kanuni kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.digiturk.com.tr/kurumsal/kvkveriform/ adresinden ulaşabileceğiniz Digitürk Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.